Samenvatting Handen uit de Mouwen

Achtergrond

Het programma Handen uit de Mouwen (HUM)  is in 2014 opgezet binnen de Samenwerkende Rijnmond Ziekenhuizen (SRZ). HUM heeft als doel de naleving van kledingregels en handhygiëne door zorgprofessionals structureel te verbeteren om zo ziekenhuis gerelateerde infecties terug te brengen. Om dit voor elkaar te krijgen hebben alle Raden van Bestuur en de besturen van de medische staven, van de participerende instellingen, ingestemd met het programma. Dit akkoord is schriftelijk vastgelegd in een intentieverklaring. De ziekenhuizen die momenteel deelnemen aan HUM zijn: het Erasmus MC, het Oogziekenhuis, het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis, het IJsselland Ziekenhuis, het Ikazia Ziekenhuis, het Maasstad Ziekenhuis, Rijndam Revalidatie, Franciscus Gasthuis & Vlietland en Spijkenisse MC.

 

Doelstelling

De doelstelling van HUM is gebaseerd op drie basisregels:

  1. De dienstkleding wordt op de juiste manier gedragen.
  2. Medewerkers dragen geen hand- en polssieraden.
  3. Medewerkers passen de 5 WHO-momenten van handhygiëne op de juiste wijze toe.

 

5 momenten van handhygiëne

De naleving van handhygiëne wordt gescoord volgens de 5 momenten van handhygiëne opgesteld door de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) in 2009. Dit zijn 5 momenten waarop handhygiëne door zorgprofessionals toegepast dient te worden om zo de kans op transmissie van micro-organismen te verkleinen. Deze momenten zijn:

  1. voor patiëntencontact
  2. voor een aseptische behandeling
  3. na blootstelling aan lichaamsmateriaal
  4. na patiëntencontact
  5. na contact met de patiëntenomgeving

 

Kracht van HUM

Al sinds 2014 is HUM een succesvolle koploper op het gebied van handhygiëne, zowel regionaal als landelijk. Uniek is de ‘friendly competition’ in het programma: enerzijds strijden de instellingen om als beste te eindigen in de ranking, anderzijds leert men van elkaar door het delen van best practice. De halfjaarlijkse objectieve handhygiëne observaties dienen tevens als benchmark voor eigen interne observaties. Ten slotte zorgt HUM voor uniformiteit in de zorgregio voor zowel zorgprofessionals als patiënten die in verschillende instellingen werken en zorg ontvangen.

 

Toekomstplannen

Fase 2 van HUM loopt nog tot eind 2019. In 2020 start fase 3 van HUM, hierin zullen één of meerdere zorginstellingen uit de ABR Zorgregio Zuidwest Nederland aansluiten bij het programma. Verder zullen HUM en het ABR Zorgnetwerk Zuidwest Nederland de krachten bundelen en gezamenlijk de jaarlijkse kennis- en netwerkdag organiseren in 2020. Tevens zal er in fase 3 aandacht worden besteed aan gedragsfactoren die van invloed zijn op het toepassen van handhygiëne. Hiervoor werken we samen met een expertpanel op het gebied van handhygiëne en gedragsverandering. Verder zal HUM 3 zich, naast naleving van handhygiëne regels op de klinische afdelingen, ook focussen op de naleving van handhygiëne op de OK en op de polikliniek. Tevens zijn er plannen  om een digitaal platform ‘HUM’ te ontwikkelen voor onderlinge kennisdeling. Hierop is informatie te vinden, zoals een agenda met interessante bijeenkomsten en congressen, wetenschappelijke literatuur, nieuwsbrieven van HUM, handhygiëne filmpjes en andere handige tools

Postadres

ABR Zorgnetwerk Zuidwest-Nederland
Kamer BA-089
Postbus 2040
3000 CA Rotterdam

Bezoekadres

Dr. Molewaterplein 40
3015 GD Rotterdam

Blijf op de hoogte