MAIL

Het MAIL-project

Het doel van dit project is om in een jaar tijd de communicatie over de BRMO in de zorginstellingen naar patiënten op één lijn te brengen. En dát zodanig dat het begrijpelijk is voor álle patiënten. Het gaat hierbij om de brieven met kweekverzoeken die aan patiënten worden gestuurd als ze betrokken zijn bij een ringonderzoek en het bijbehorende foldermateriaal van zowel de 11 ziekenhuizen in de regio als de 3 GGD’en.

Het MAIL-project is ontstaan uit de behoefte om de communicatie naar patiënten beter te laten verlopen. Soms gebeurt het, bijvoorbeeld, dat het ziekenhuis een ander verhaal vertelt dan het verpleeghuis. Het is dus nodig dat er geïnventariseerd wordt waar patiënten behoefte aan hebben en dat dit onderling wordt afgestemd door zorgprofessionals.

Het unieke van dit project is dat de patiënten er echt bij betrokken worden. Daarnaast is het netwerkaspect erg belangrijk in het MAIL-project, zodat zorgprofessionals elkaar beter weten te vinden.

De partijen waarmee worden gewerkt zijn huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde, artsen-microbioloog, GGD-artsen, deskundigen infectiepreventie en thuiszorg. Maar ook wordt samengewerkt met Pharos, om te helpen boodschappen op te stellen die goed kunnen worden overgebracht op mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden.

Omdat in dit project verschillende onderdelen zitten wordt er stapsgewijs toegewerkt naar het uiteindelijke doel.

Het eerste onderdeel van het MAIL-project, namelijk het inventariseren van wat er nu in de regio aan foldermateriaal, brieven en websiteteksten over BRMO is, is inmiddels afgerond. In totaal zijn er 78 zogenaamde communicatie uitingen bij 10 zorginstellingen verzameld. Op deze communicatie uitingen is door USG een taalanalyse uitgevoerd. Uit deze taalanalyse bleek o.a. dat de basis op orde is, dat positieve en heldere taal wordt gebruikt en dat vakjargon meestal wordt toegelicht. Tips zijn er ook, zoals het gebruiken van afbeeldingen/illustraties, aandacht besteden aan de menselijke kant en oog hebben voor anderstaligen.

Momenteel zijn wij volop bezig met stap 2, het inventariseren bij patiënten of de boodschap uit het foldermateriaal, brieven en websiteteksten goed is overgekomen. Dit doen wij d.m.v. een vragenlijst. Deze wordt aan 1000 patiënten (100 per zorginstelling) voorgelegd die in het verleden in een zorginstelling hebben gelegen, en daarna van de zorginstelling informatie hebben gekregen over een contactonderzoek naar BRMO.

Wilt u meer weten? Lees hier het artikel.

Het MAIL-project is gepitcht op de kennis- en netwerkdag 2019, de presentatie vindt u hier.

Heb je naar aanleiding van dit artikel input voor het MAIL-project? Alle input is welkom. Neem contact op met Juliëtte via j.severin@erasmusmc.nl of met het projectteam op mailproject.mmiz@erasmusmc.nl.

Postadres

ABR Zorgnetwerk Zuidwest-Nederland
Kamer BA-089
Postbus 2040
3000 CA Rotterdam

Bezoekadres

Dr. Molewaterplein 40
3015 GD Rotterdam

Blijf op de hoogte