Aanpak an­tibioticaresis­tentie Zuidwest-Nederland

Wij zijn het Zorgnetwerk Antibioticaresistentie voor Zuidwest-Nederland en noemen onszelf het ABR Zorgnetwerk ZWN. In opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zijn we opgericht om regionaal antibioticaresistentie te voorkomen en verspreiding te bestrijden. Wij verbinden de GGD regio’s Rotterdam-Rijnmond, Zuid-Holland Zuid en Zeeland met elkaar. Met 2,1 miljoen inwoners zijn we een complex, omvangrijk, mooi en uitdagend zorgnetwerk.

Onze activiteiten

Antimicrobial Stewardship

Bij antimicrobial stewardship gaat het om het optimaliseren van het antibiotica voorschrijfgedrag, middelkeuze, dosering, toedieningswijze en therapieduur. Binnen het zorgnetwerk gaan we kijken hoe we regionaal vorm kunnen geven aan het stewardship van 0e tot 3e lijn.

Lees verder

Puntprevalentie- onderzoek in verpleeghuizen

In 2018 vindt een landelijke meting plaats naar het voorkomen van resistente bacteriën in verpleeghuizen via een Puntprevalentieonderzoek (PPO). Dit onderzoek is onderdeel van de nationale aanpak antibioticaresistentie onder landelijke regie van het RIVM uitgevoerd door de regionale zorgnetwerken.

Lees verder

Regionaal risicoprofiel en beheersplan

Het risicoprofiel geeft inzicht in de verschillende risico’s op het gebied van ABR in onze regio. Het risicoprofiel vormt de basis voor een risicobeheersplan en het stellen van prioriteiten voor beleid en maatregelen.

Lees verder

Regionaal signaleringsoverleg

Het regionaal signaleringsoverleg van het ABR Zorgnetwerk Zuidwest-Nederland heeft als doel om actuele casussen op het gebied van BRMO onder de aandacht te brengen van zorgprofessionals om zodoende gezamenlijk te kunnen adviseren over leren van regionale uitbraken BRMO en casuïstiek van een patiënt of patiënten met een BRMO.

Lees verder

Regionale samenwerking m.b.t. audits

Audits worden uitgevoerd om zicht te krijgen op de implementatie van infectiepreventiemaatregelen. We brengen de verschillende soorten audits in kaart en wisselen kennis hierover uit. Ook kijken we naar mogelijkheden voor standaardisatie en reproduceerbaarheid.

Lees verder

Scholing en deskundigheids- bevordering

In de regio bestaan verschillende soorten van deskundigheidsbevordering. We brengen dit in kaart en streven naar een regionaal nascholingsplan. In aanloop hier naar toe faciliteren we zoveel mogelijk kennisuitwisseling.

Lees verder

Transmurale werkafspraken

We werken aan transmurale werkafspraken in de regio die gaan over wederzijds informeren over het voorkomen van BRMO. We werken hierbij zowel aan eenheid in detectie van BRMO alswel aan het verbeteren en uniformeren van de (digitale) informatieoverdracht naar de volgende schakel in de zorgketen.

Lees verder

Aanvullende projecten

Binnen het ABR Zorgnetwerk Zuidwest Nederland lopen een aantal aanvullende projecten:

• Uitrol MUIZ in Zuid-Holland Zuid en Zeeland
• Regionaal antibioticabeleid voor verpleeghuizen Zuid-Holland Zuid
• Kennisontwikkeling in de thuiszorg over BRMO en ABR
• MAIL

Lees verder

Blijf op de hoogte