Aanpak an­tibioticaresis­tentie Zuidwest-Nederland

Wij zijn het Zorgnetwerk Antibioticaresistentie voor Zuidwest-Nederland en noemen onszelf het ABR Zorgnetwerk ZWN. In opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zijn we opgericht om regionaal antibioticaresistentie te voorkomen en verspreiding te bestrijden. Wij verbinden de GGD regio’s Rotterdam-Rijnmond, Zuid-Holland Zuid en Zeeland met elkaar. Met 2,1 miljoen inwoners zijn we een complex, omvangrijk, mooi en uitdagend zorgnetwerk.

Onze activiteiten

Antimicrobial Stewardship

Binnen ons zorgnetwerk gaan we kijken hoe we kennisuitwisseling kunnen stimuleren en regionaal vormgeven aan het antimicrobial stewardship van 0e tot 3e lijn.

Lees verder

Prevalen­tieon­derzoeken

In 2018 vond een landelijke meting plaats naar het voorkomen van resistente bacteriën in verpleeghuizen via een Puntprevalentieonderzoek (PPO).

Lees verder

Regionaal risicoprofiel en actieplan

Het risicoprofiel geeft inzicht in de verschillende risico’s op het gebied van ABR in onze regio. Het risicoprofiel vormt de basis voor het actieplan beheersing risico’s.

Lees verder

BRMO-praktijkoverleg

Het regionaal BRMO-praktijkoverleg maakt het mogelijk om op een laagdrempelige manier actuele ziektegeschiedenissen en uitbraken die veroorzaakt zijn door BRMO te bespreken.

Lees verder

Regionale samenwerking m.b.t. audits

We brengen de verschillende soorten audits in de regio in kaart en wisselen kennis hierover uit. Ook kijken we naar mogelijkheden voor standaardisatie en reproduceerbaarheid.

Lees verder

Scholing en deskundigheids- bevordering

We brengen de verschillende vormen van deskundigheidsbevordering in kaart en streven naar een regionaal nascholingsplan. In aanloop hier naar toe faciliteren we zoveel mogelijk kennisuitwisseling.

Lees verder

Transmurale werkafspraken

We werken aan transmurale werkafspraken in de regio. We werken hierbij zowel aan eenheid in detectie van BRMO alswel aan het verbeteren en uniformeren van de (digitale) informatieoverdracht in de zorgketen.

Lees verder

Aanvullende projecten

Binnen het ABR Zorgnetwerk Zuidwest Nederland lopen een aantal aanvullende projecten:

• Uitrol MUIZ in Zuid-Holland Zuid en Zeeland
• Regionaal antibioticabeleid voor verpleeghuizen Zuid-Holland Zuid
• Kennisontwikkeling in de thuiszorg over BRMO en ABR
• MAIL

Lees verder

Blijf op de hoogte